Gå til hovedindhold

Afdeling Skovbo

I Afdeling Skovbo er målgruppen børn med autismespektrumforstyrrelser. Gennem særlig tilrettelagt specialpædagogisk indsats skabes de bedste muligheder for børnenes trivsel, udvikling og læring.

 • Læs op

Indhold

  Adresse: Hestehavevej 10, 8270 Højbjerg

  Pædagogisk leder: Mette Seierup

  Telefon: 2965 1032

  Mail: metse@aarhus.dk

  I Afdeling Skovbo er målgruppen børn i alderen 0-6 år med autismespektrumforstyrrelser (ASF) og lignende gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Det indebærer, at børnene har behov for støtte og behandling i form af en individuel tilrettelagt specialpædagogisk indsats i et visualiseret, struktureret og skærmet miljø for at kunne udvikle sig optimalt.

  Dagligdagen i Afdeling Skovbo minder på mange måder om det liv, som andre småbørn oplever. Der tilrettelægges en tryg, overskuelig og udfordrende hverdag på baggrund af barnets interesser, motivation, kompetencer og vanskeligheder, hvor der tages hånd om hele barnets liv og udviklingsmuligheder.

  Dagligdagen byder på aktiviteter og leg både ude og inde, hvor der skabes mulighed for at udforske verden og indgå i sociale relationer med både børn og voksne med den støtte, som barnet har brug for.

  Børn med autisme har behov for en særligt tilrettelagt indsats i hverdagen. Pædagogikken er TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) inspireret og bygger på en grundlæggende antagelse om, at børn med autisme har brug for forudsigelighed og at de skal støttes visuelt. 

  Afdelingen har 15-18 børn, der er fordelt i 3 grupper GUL, RØD og GRØN. Hver gruppe råder over gode fysiske rammer med et stort rum og flere små rum. Vi har desuden mulighed for at benytte institutionens fælles sanserum og gymnastiksal, ligesom vi har en stor fælles legeplads for alle tre grupper.

  Indretningen afspejler pædagogikken. Vi har en tydelig fysisk struktur, områder med plads til leg, læring, gruppeaktiviteter, hygge, spisning og meget mere. Denne tydelige opdeling er med til at fortælle barnet "hvad skal jeg her". Hvert barn har sit eget skema, hvor de kan få det overblik de har brug for. Nogle børn har brug for at kunne se dagen til ende og andre skal måske blot vide hvad den næste aktivitet er. Sideløbende med skemaerne udarbejder vi individuelle kommunikationssystemer til børnene. Det kan være som PECS (Picture Exchange Communication System) mapper, vælgebøger, ja-nej kort, hjælpesætninger. 

  Overordnet lægger vi vægt på, at dagligdagen på den ene side er genkendelig og på den anden afvekslende. Genkendelighed, fordi det skaber tryghed, forudsigelighed og orden i kaos for det enkelte barn. Afvekslende fordi det giver anledning til at prøve noget nyt eller noget kendt i nye rammer. Desuden veksler vi mellem stillesiddende aktiviteter og kropslig udfoldelse, mellem voksen - og selvstyrende aktiviteter og mellem alene- og gruppe aktiviteter. 

  For det enkelte barn arbejder vi på at imødekomme specifikke og individuelle behov. Forældrene inddrages i udarbejdelse af mål for barnets udvikling. Mål og delmål revideres løbende. Der udarbejdes udvikllingsbeskrivelser og afholdes konferencer ca. en gang årligt. 

  En dag i Afdeling Skovbo kunne se sådan ud

  • Ankomst: De fleste børn kører med taxa til og fra børnehaven. De fleste børn er der inden kl. 09.00. 
  • Morgenmad: Der er mulighed for morgenmad i Afdeling Skovbo. 
  • Samling: Gruppens børn og voksne samles. Vi synger, snakker, læser historie, klæder os ud, leger m.m. 
  • Voksenstyrede aktiviteter: Det kan være gruppe eller individuelle aktiviteter. Disse aktiviteter foregår hele dagen.
  • Gruppe aktiviteter: Sanglege, gymnastik, rytmik, bage, spille spil, lege, læse bog.
  •  Individuelle aktiviteter: Puslespil, indlæring af nye færdigheder, opgaver, computer, iPad, leg, tegne, klippe, male, kigge bøger, se fjernsyn, bygge Lego.
  • Formiddagsmad: Børnene spiser deres medbragte mad. 
  • Legeplads: De fleste børn er på legepladsen 2 gange om dagen. Her kan de lege  og knytte kontakter med børn fra de andre grupper. Der er også muligheder for grovmotorisk læring og udfoldelse som fx at lære at cykle eller kaste bold. 
  • Frokost: Alle spiser deres medbragte madpakker. 
  • Pause: Nogle børn har brug for søvn eller et hvil. Andre har en stille aktivitet i form af leg, fjernsyn, computer eller legeplads. De voksne afvikler pauser.
  • Eftermiddagsmåltid: Børnene spiser deres medbragte mad. 
  • Afhentning: De børn, der er med taxa, bliver afhentet af chaufføren i afdelingen. Der læses bøger, mens vi venter.

  Udgangspunktet for tilrettelæggelsen af Afdeling Skovbos traditioner er, at alle børn kan deltage. 

  Fødselsdage

  Vi vil gerne fejre barnets fødselsdag. Fødselsdagen kan foregå i børnehaven eller hjemme hos barnet. Forældre og personale samarbejder om, hvor og hvordan fødselsdagen skal holdes. Afdeling Skovbo tilbyder at lave et visuelt forløb til børnene, så de ved, hvad der skal foregå.
  De andre børn fra gruppen laver små gaver til fødselsdagsbarnet. Personalet arrangerer sange og gave uddeling. 

  Fastelavn

  Vi holder fastelavn for børnene den sidste fredag inden fastelavn, for at børnene kan øve at være til fastelavn, hvis de skal med familien i weekenden.
  Børn og voksne er udklædte. Personalet laver visuelt forløb til børnene. Hele afdelingen slår katten af tønden i vores gymnastiksal. Der er slikposer, og senere får vi boller. 

  Påske

  Vi pynter op, synger påskesange til samling og finder påskeæg. 

  Sommerfest

  Afholdes for alle børn, forældre og søskende. Bedsteforældre er også velkomne. Personalet laver visuelt forløb til dagen.

  Sluttefest

  For de børn, der skal i skole ,holdes der henover sommeren fest for børnene og deres familie. Det foregår i de enkelte grupper på barnets sidste dag. 

  Julefest

  I december holder vi julefest for børn og deres familier. Personalet laver visuelt forløb til dagen. Måske kommer julemanden forbi. Derefter er der hygge i grupperne.

  Afdelingen er opdelt i 3 grupper. Derudover er der køkken, børne- og voksen garderober.

  Vi har god plads og flere rum til rådighed. Der er et grupperum til 5-6 børn, hvor vi spiser, leger og laver aktiviteter. Herudover er der flere tilstødende rum til læring, fundering af det lærte, pause/lege aktiviteter m.m.

  Vi forsøger i indretningen at give det enkelte barn forudsigelighed ved at "skabe rum i rummene", således at indretningen guider, giver ro og tryghed. Vores indretning er fleksibel, så vi kan ændre efter børnegruppens behov.

  I Skovbrynet er der fællesrum til rådighed eksempelvis gymnastiksal og snoezelrum.

  Om TEACCH

  (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children)

  • TEACCH er ikke en metode, men en tankegang eller koncept.
  • TEACCH er helhedsorienteret, hvilket vil sige, at det handler om at skabe mening mellem barnet, institutionen, hjemmet og andre instanser - at vi arbejder med fælles mål.
  • TEACCH er mest anvendt i forhold til børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
  • TEACCH passer godt til det menneskesyn, vi generelt har i Danmark. Børn/mennesker med autisme kan beholde særinteresser/særpræg og bliver forstået på egne præmisser, men tilegnes strategier til at begå sig i samfundet udenfor institutionen.
  • TEACCH handler om at se det hele barns potentialer, vanskeligheder, udviklingsniveau og herfra sætte rammer for at skabe trivsel, udvikling og læring.
  • TEACCH handler om at inddrage forældrene mest muligt, da de kender barnet bedst. 
  • I praksis skabes rammer, der tager højde for børnenes vanskeligheder. Her er forudsigelighed via struktur og visualisering essentielt. Det ses gennem skemaer, social stories, anvisninger og indlæring af rutiner.

  Grundlæggende handler TEACCH om at respektere barnets måde at være på, og barnets måde at forstå på. Barnet har ret til at bevare sine interesser og særpræg. Vi fokuserer på det enkelte barns udviklingsmuligheder især angående selvstændighed og handlemuligheder.

  Der er nogle grundlæggende idéer i TEACCH:

  • Forældrene medinddrages og har indflydelse på beslutninger der tages.
  • Støtten er livslang og kontinuerlig.
  • Medarbejderne er veluddannede vidende på autismeområdet

  Hverdagen er baseret på at fremme kommunikation og forståelse gennem visualisering og konkretisering i en fast struktureret ramme. I stedet for at instruere barnet verbalt eller som supplement til verbal tale er der lagt vægt på brugen af visuelle virkemidler som for eksempel billeder af hverdagsting eller opgaver, der skal læres/udføres. Der tages højde for det enkelte barns behov, såvel som gruppens behov.

  Yderligere information kan findes på www.teacch.com.

  Der afholdes forældremøder i Afdeling Skovbo for at understøtte samarbejdet mellem forældrene og børnehaven med henblik på at skabe de bedst mulige forudsætninger for barnets trivsel, udvikling og læring.

  I de år, barnet går i dagtilbuddet, kommunikerer vi med forældrene primært via møder, AULA, møder eller telefonsamtaler. Hyppigheden og formen afstemmes efter barnets og forældrenes behov.

  Der afholdes forældresamtaler i afdelingen for at understøtte samarbejdet mellem forældre og medarbejdere med henblik på at skabe de bedst mulige forudsætninger for barnets trivsel, udvikling og læring. Her vil der blive talt om barnets individuelle handleplan (IPH), som justeres løbende.

  En gang årligt i gennemsnit afholdes konference, hvor der gøres status over barnets udvikling. Her drøftes også, om barnet stadig er i det rette tilbud. I konferencen deltager forældre, medarbejder, pædagogisk leder, evt. rådgiver og  andre relevante eksterne samarbejdsparter.

  Der afholdes fælles forældremøde med valg til bestyrelsen i slutningen af august.

  Oversigt over fastlagte møder

  • Intromøde inden eller kort tid efter barnet begynder.
  • Ca.3 måneder efter barnet er begyndt afholdes forældresamtale, hvor barnets individuelle pædagogiske handleplan er dagsordensat.
  • En gang årligt afholdes statusmøde, hvor forældre og kontaktpædagog deltager
  • En gang årligt afholdes konference med deltagelse af forældre og eksterne samarbejdsparter

  Øvrigt forældresamarbejde

  • Kommunikation via AULA
  • Forældresamtaler efter behov.

  Hvad er en behandlingsplads?

  Nogle børn tilbydes “en specialpædagogisk plads med en behandlingsmæssig overbygning”, det vi i daglig tale kalder en behandlingsplads. Pladserne tilbydes børn, hvor der kræves en helt særlig indsats i forhold til afsøgning af niveau og behov for støtte.

  Behandlingsperioden er på 4 måneder.

  Før behandlingsperioden inviteres til indskrivningskonference i Afdeling Skovbo. De nøglepersoner, som kender barnet godt, fortæller om barnet og tidligere forløb. Der opsættes mål for behandlingsperioden.

  I slutningen af perioden afholdes en udskrivningskonference. Før konferencen har kontaktpersonen lavet et skriftligt oplæg, som udsendes til mødedeltagere. 
  Efter behandlingsperioden overgår barnet til ordinær plads i Skovbrynet. 

  I behandlingsperioden vil barnet være mere sammen med kontaktpersonen end i en ordinær plads, da kontaktpersonen på relativt kort tid skal observere og lægge pædagogisk handleplan, hvilket kræver en tæt kontakt med barn og forældre. Samtidig er der tilknyttet et tilbud til forældrene om et mere intensivt samtaleforløb og tilbud om vejledning i hjemmet. Der er i behandlingsperioden generelt lidt flere ressourcer til rådighed for barn/familie.

  Behandlingsforløbet følges tæt af en psykolog, som yder supervision til kontaktpersonen. 

  Sidst opdateret: 12. juni 2024