Gå til hovedindhold

Afdeling Nygårdsvej

I Nygårdsvej er målgruppen børn med opmærksomheds- og relationsforstyrrelser herunder autisme og ADHD. Gennem særlig tilrettelagt specialpædagogisk indsats skabes de bedste muligheder for børnenes trivsel, udvikling og læring.

 • Læs op

Indhold

  Adresse: Nygårdsvej 13 8270 Højbjerg

  Pædagogisk leder: Aske Lund Fomsgaard 

  Telefon: 4187 4542

  Mail: aslufo@aarhus.dk

   

  I Afdeling Nygårdsvej er målgruppen børn i alderen 3-6 år med opmærksomhed- og relationsforstyrrelser.  

  Børnehaven er normeret til 12 børn. 

  Afdelingen er beliggende i Højbjerg tæt på andre institutioner, boligområder og grønne områder.

  Afdelingen er delt op i to børnegrupper, men arbejder som et helt og sammenhængende hus. Afdelingens mange rum giver mulighed for at tilgodese det enkelte barns behov.

  En dag i Afdeling Nygårdsvej kunne se sådan ud:

  Ankomst: Børnene kommer enten med taxa eller afleveres af forældrene. 

  Morgenmad: Der tilbydes morgenmad til de børn, der ikke har fået morgenmad hjemmefra.

  Samling: Flere gange om ugen samles gruppens børn og voksne til fælles aktivitet.   

  Forskellige aktiviteter: I løbet af formiddagen er der forskellige aktiviteter. De veksler både i form og i indhold og i forhold til, om det er en alene-aktivitet eller sammen med andre børn og/eller en voksen. Alle børn er også på legeplads i løbet af formiddagen.

  Eksempler på gruppeaktiviteter: Leg ved bord, leg i hallen, vælgeleg i Det Store Rum, legeplads , Atriumgård og fælles spisning.

  Eksempler på individuelle aktiviteter: Puslespil, indlæring af nye færdigheder, opgaver, leg, tegne, klippe, male, læse, se fjernsyn, bygge Lego og spille iPad.  

  Frokost: Alle spiser deres medbragte madpakker.

  Pause: Børnene holder pause efter behov. Nogle børn har brug for at sove eller hvile, mens andre har en stille aktivitet i form af fjernsyn, iPad eller legetøj.

  Eftermiddagsaktivitet: Eftermiddagsaktiviteten kan variere meget. Alle er på legepladsen. Eksempler på eftermiddagsaktiviteter kan være legeplads, leg ved bord, gå ture, vælgeleg i "Det store rum" og pauseaktiviteter.

  Eftermiddagsmad: Børnene spiser deres medbragte mad.

  Afhentning: Børnene hentes af forældre/taxa på det aftalte tidspunkt.  

  Specialpædagogikken afspejles tydeligt i hverdagen, idet børn med opmærksomheds- og relationsforstyrrelse har behov for en særligt tilrettelagt indsats i hverdagen. Pædagogikken er TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) inspireret og bygger på en grundlæggende antagelse om, at børnene har brug for forudsigelighed, og at de skal støttes visuelt.

  Afdelingen har 12 børn, der er fordelt i 2 grupper: Månen og Stjernerne. Hver gruppe råder over gode fysiske rammer med et stort grupperum og flere små rum. Desuden er der mulighed for at benytte institutionens fælles lokaler, som er atriumgården og "Det Store Rum". Derudover er der en stor, fælles legeplads for begge grupper.

  Den fysiske indretning afspejler strukturen med områder til leg, læring, gruppeaktiviteter, hygge, spisning og meget mere. Denne tydelige opdeling er med til at fortælle barnet "hvad skal jeg her".

  Vi arbejder ud fra det enkelte barns individuelle behov. Hvert barn har sit eget skema, hvor det kan få det overblik, det har brug for. Nogle børn har brug for at kunne se dagen til ende, og andre skal måske blot vide, hvad den næste aktivitet er.

  Overordnet lægger vi vægt på, at dagligdagen på den ene side er genkendelig og på den anden afvekslende. Genkendelighed, fordi det skaber tryghed, forudsigelighed og orden i kaos for det enkelte barn. Afvekslende, fordi det giver fleksibilitet og giver anledning til at prøve noget nyt i kendte rammer. Desuden veksler vi mellem stillesiddende aktiviteter og kropslig udfoldelse og mellem voksenstyrede aktiviteter og alene-aktiviteter.

  For det enkelte barn arbejder vi på at imødekomme specifikke og individuelle behov. Forældrene inddrages i udarbejdelse af mål for barnets udvikling. Mål og delmål revideres løbende. Der udarbejdes udviklingsbeskrivelser og afholdes konferencer ca. en gang årligt.

  Der arbejdes med specialpædagogiske metoder. Vi sørger for, at hverdagen er forudsigelig via struktur, genkendelighed,  og kontinuitet. Vi lægger vægt på, at specialpædagogikken tager sit afsæt i børnehaveliv kombineret med den specialpædagogiske indsats.

  Vi arbejder med at se og forstå det enkelte barns ressourcer og vanskeligheder. For at nå til denne forståelse har vi et tæt samarbejde med forældrene, eksterne samarbejdsparter og kollegaer. Vi justerer løbende på indsatsen omkring barnet for at sikre trivsel, udvikling og læring.

  Der udarbejdes i samarbejde med forældrene individuel pædagogisk handleplan (IPH), hvor der opstilles mål og tegn på effekt. Ud fra disse mål tilrettelægges en individuel indsats for barnet.

  TEACCH 

  Grundlæggende handler TEACCH om at respektere barnets måde at være på og forstå på. Barnet har ret til at bevare sine interesser og særpræg. Der fokuseres på det enkelte barns udviklingsmuligheder, især med hensyn til selvstændighed og handlemuligheder.

  Hverdagen er baseret på at fremme kommunikation og forståelse gennem visualisering og konkretisering i en fast struktureret ramme. Som supplement til at  instruere barnet verbalt, er der lagt vægt på brugen af visuelle virkemidler. Der tages højde for det enkelte barns behov såvel som gruppens behov.

  Yderligere information kan findes på www.teacch.com.

  PECS (The Picture Exchange Communication System) er et kommunikationsredskab for børn med kommunikationsvanskeligheder.
  Systemet er bygget op omkring billeder, som udveksles imellem barn og pædagog for at få opfyldt eller udtrykt et behov eller et ønske. Ofte kommer det talte sprog langsomt i gang ved hjælp af det visuelle støttesystem.

  Sociale historier/visuelle anvisninger  

  En social historie er en lille fortælling om en social situation, barnet kan have svært ved. Den sociale historie fortæller barnet, hvad der skal ske i en bestemt social situation, og hvorfor det sker. Historien er fortalt fra barnets synsvinkel og sværhedsgraden indrettes efter barnet. Historien læses for barnet, indtil barnet har tillært sig de færdigheder, historien beskriver.

  Afdelingen er opdelt i 2 grupper. Derudover er der køkken, børne- og voksen garderober.

  Vi har god plads og flere rum til rådighed. Der er et grupperum til 6 børn, hvor vi spiser, leger og laver aktiviteter. Herudover er der flere tilstødende rum til læring, fundering af det lærte, pause/lege aktiviteter m.m.

  Vi forsøger i indretningen at give det enkelte barn forudsigelighed ved at "skabe rum i rummene", således at indretningen guider, giver ro og tryghed. Vores indretning er fleksibel, så vi kan ændre efter børnegruppens behov.

   

  Vi har faste traditioner i løbet af året.

  Når børnene har fødselsdag, fejrer vi det ved at samle børnene til fælles eftermiddagsmad med fødselsdagssang og en lille hjemmelavet gave.

  I februar holder vi fastelavn med børnene.

  Til påske holder vi en fælles påskefrokost for børnene samt finder påskeæg på legepladsen.

  Når børnene har sidste dag i børnehaven, holder vi en afslutning.

  I slutningen af august holder vi sommerfest med børnene, deres forældre, søskende og bedsteforældre.

  I december holder vi en fælles julefrokost for børnene. Derudover holder vi en juletræsfest med børnene og deres forældre.

  Én gang om foråret og én gang om efteråret holder vi en idrætsuge med fokus på bevægelse og fællesskab.

  Der afholdes forældremøder i Afdeling Nygårdsvej for at understøtte samarbejdet mellem forældrene og børnehaven med henblik på at skabe de bedst mulige forudsætninger for barnets trivsel, udvikling og læring.

  I de år, barnet går i dagtilbuddet, kommunikerer vi med forældrene primært via møder, AULA, møder eller telefonsamtaler. Hyppigheden og formen afstemmes efter barnets og forældrenes behov.

  Der afholdes forældresamtaler i afdelingen for at understøtte samarbejdet mellem forældre og medarbejdere med henblik på at skabe de bedst mulige forudsætninger for barnets trivsel, udvikling og læring. Her vil der blive talt om barnets individuelle handleplan (IPH), som justeres løbende.

  En gang årligt i gennemsnit afholdes konference, hvor der gøres status over barnets udvikling. Her drøftes også, om barnet stadig er i det rette tilbud. I konferencen deltager forældre, medarbejder, pædagogisk leder, evt. rådgiver og  andre relevante eksterne samarbejdsparter.

  Der afholdes fælles forældremøde med valg til bestyrelsen i slutningen af august.

  Oversigt over fastlagte møder

  • Intromøde inden eller kort tid efter barnet begynder.
  • Ca.3 måneder efter barnet er begyndt afholdes forældresamtale, hvor barnets individuelle pædagogiske handleplan er dagsordensat.
  • En gang årligt afholdes statusmøde, hvor forældre og kontaktpædagog deltager
  • En gang årligt afholdes konference med deltagelse af forældre og eksterne samarbejdsparter

  Øvrigt forældresamarbejde

  • Kommunikation via AULA
  • Forældresamtaler efter behov.
  Sidst opdateret: 8. marts 2024