Adresse: Nygårdsvej 13 8270 Højbjerg

Pædagogisk leder: Aske Lund Fomsgaard 

Telefon: 4187 4542

Mail: aslufo@aarhus.dk

 

Et dejligt børnehaveliv i en specialkontekst med trivsel, udvikling og læring for børn med opmærksomheds- og relationsforstyrrelser.

I Afdeling Nygårdsvej er målgruppen børn i alderen 3-6 år med opmærksomhed- og relationsforstyrrelser.  

Børnehaven er normeret til 12 børn. Der er ansat 10 pædagoger inkl. leder i henholdsvis fuldtids- og deltidsstillinger. Børnehaven modtager studerende fra pædagogseminariet i 2. og 3. praktikperiode.

Afdelingen er beliggende i Højbjerg tæt på andre institutioner, boligområder og grønne områder.

Vi er delt op i to børnegrupper, men arbejder som et helt og sammenhængende hus. Institutionens mange rum giver mulighed for at tilgodese det enkelte barns behov.

 

Vi ønsker, at hverdagen i Afdeling Nygårdsvej så vidt muligt afspejler en almindelig børnehavedag med hensyntagen til børnenes særlige behov for den specialpædagogiske indsats, der er nødvendig for trivsel, udvikling og læring.

En dag i Afdeling Nygårdsvej kunne se sådan ud:

Ankomst: Børnene kommer enten med taxa eller afleveres af forældrene.  De fleste børn er der inden kl. 09.00. En stor del af kontakten mellem hjem og børnehave er AULA. Derudover aftales løbende møder, som afholdes enten telefonisk eller i børnehaven. Dette aftales med barnets kontaktpædagog.

Morgenmad: For de børn, der kommer inden kl. 08.00, tilbydes der morgenmad i form af havregryn med mælk.

Samling: Flere gange om ugen samles gruppens børn og voksne til fælles aktivitet.   

Forskellige aktiviteter: I løbet af formiddagen er der forskellige aktiviteter. De veksler både i form og i indhold og i forhold til, om det er en alene-aktivitet eller sammen med andre børn og/eller en voksen. Alle børn er også på legeplads i løbet af formiddagen.

Eksempler på gruppeaktiviteter: Leg ved bord, leg i hallen, vælgeleg i Det Store Rum, legeplads , Atriumgård og fælles spisning.

Eksempler på individuelle aktiviteter: Puslespil, indlæring af nye færdigheder, opgaver, leg, tegne, klippe, male, læse, se fjernsyn, bygge Lego og spille iPad.  

Frokost: Alle spiser deres medbragte madpakker.

Pause: Børnene holder pause efter behov. Nogle børn har brug for at sove eller hvile, mens andre har en stille aktivitet i form af fjernsyn, iPad eller legetøj.

Eftermiddagsaktivitet: Eftermiddagsaktiviteten kan variere meget. Alle er på legepladsen. Eksempler på eftermiddagsaktiviteter kan være legeplads, leg ved bord, gå ture, vælgeleg i "Det store rum" og pauseaktiviteter.

Eftermiddagsmad: Børnene spiser deres medbragte mad.

Afhentning: Børnene hentes af forældre/taxa på det aftalte tidspunkt.  

Vores pædagogiske fundament er TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children). Her foruden har vi bl.a. viden om neuropsykologi/neuropædagogik, sanseintegration.

Specialpædagogikken afspejles tydeligt i hverdagen, idet børn med opmærksomheds- og relationsforstyrrelse har behov for en særligt tilrettelagt indsats i hverdagen. Pædagogikken er TEACCH inspireret og bygger på en grundlæggende antagelse om, at børnene har brug for forudsigelighed, og at de skal støttes visuelt.

Afdelingen har 12 børn, der er fordelt i 2 grupper: MÅNEN og STJERNERNE. Hver gruppe råder over gode fysiske rammer med et stort grupperum og flere små rum. Desuden er der mulighed for at benytte institutionens fælles lokaler, som er atriumgården og Det Store Rum. Derudover er der en stor, fælles legeplads for begge grupper.

Den fysiske indretning afspejler strukturen med områder til leg, læring, gruppeaktiviteter, hygge, spisning og meget mere. Denne tydelige opdeling er med til at fortælle barnet "hvad skal jeg her".

Vi arbejder ud fra det enkelte barns individuelle behov. Hvert barn har sit eget skema, hvor det kan få det overblik, det har brug for. Nogle børn har brug for at kunne se dagen til ende, og andre skal måske blot vide, hvad den næste aktivitet er.

Overordnet lægger vi vægt på, at dagligdagen på den ene side er genkendelig og på den anden afvekslende. Genkendelighed, fordi det skaber tryghed, forudsigelighed og orden i kaos for det enkelte barn. Afvekslende, fordi det giver fleksibilitet og giver anledning til at prøve noget nyt i kendte rammer. Desuden veksler vi mellem stillesiddende aktiviteter og kropslig udfoldelse og mellem voksenstyrede aktiviteter og alene-aktiviteter.

For det enkelte barn arbejder vi på at imødekomme specifikke og individuelle behov. Forældrene inddrages i udarbejdelse af mål for barnets udvikling. Mål og delmål revideres løbende. Der udarbejdes udviklingsbeskrivelser og afholdes konferencer ca. en gang årligt.

På grund af børnehavens særlige karakter arbejdes der med specialpædagogiske metoder. Vi sørger for, at hverdagen er forudsigelig via struktur, genkendelighed,  og kontinuitet. Vi lægger vægt på, at specialpædagogikken tager sit afsæt i børnehaveliv kombineret med den specialpædagogiske indsats.

Vi arbejder med at se og forstå det enkelte barns ressourcer og vanskeligheder. For at nå til denne forståelse har vi et tæt samarbejde med forældrene, eksterne samarbejdsparter og kollegaer. Vi justerer løbende på indsatsen omkring barnet for at sikre trivsel, udvikling og læring.

To gange om året udarbejdes der i samarbejde med forældrene barnets individuelle pædagogiske handleplan, hvor der opstilles mål for det næste halve år. Ud fra disse mål tilrettelægges en individuel indsats for barnet.

TEACCH står for ”Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children”.

Grundlæggende handler TEACCH om at respektere barnets måde at være på og forstå på. Barnet har ret til at bevare sine interesser og særpræg. Der fokuseres på det enkelte barns udviklingsmuligheder, især med hensyn til selvstændighed og handlemuligheder.

Hverdagen er baseret på at fremme kommunikation og forståelse gennem visualisering og konkretisering i en fast struktureret ramme. Som supplement til at  instruere barnet verbalt, er der lagt vægt på brugen af visuelle virkemidler. Der tages højde for det enkelte barns behov såvel som gruppens behov.

Yderligere information kan findes på www.teacch.com.

PECS er et kommunikationsredskab, som har vist sig at være en god kommunikationsform for børn med kommunikationsvanskeligheder.
Systemet er bygget op omkring billeder, som udveksles imellem barn og pædagog for at få opfyldt eller udtrykt et behov eller et ønske. Ofte kommer det talte sprog langsomt i gang ved hjælp af det visuelle støttesystem.

Sociale historier/visuelle anvisninger  

En social historie er en lille fortælling om en social situation, barnet kan have svært ved. Den sociale historie fortæller barnet, hvad der skal ske i en bestemt social situation, og hvorfor det sker. Historien er fortalt fra barnets synsvinkel og sværhedsgraden indrettes efter barnet. Historien læses for barnet, indtil barnet har tillært sig de færdigheder, historien beskriver.

Afdeling Nygårdsvej har til huse i et hyggeligt træhus, der er renoveret og vedligeholdt gennem årene. Vi har god plads både ude og inde, hvor der er rum med forskellige formål.

Nygårdsvej er beliggende tæt på andre institutioner, boligområder og grønne områder. Der er gode busforbindelser. Der er en stor naturinspireret legeplads med mange kroge, hvor børnene kan lege uforstyrret.

Afdelingen er opdelt i 2 grupper. Hver gruppe har et stort grupperum og tre tilstødende mindre rum samt et hygiejnerum og garderobe. Der er et stort rum, der anvendes til struktureret leg, vild leg, dans og gymnastik. Der er en atriumgård med vipper, gynger og kuglebad. Der er lederkontor, mødelokale, pædagogisk værksted og køkken.

Traditioner er lim, der knytter os sammen. Traditioner skaber fællesskaber og traditioner er forbundet med genkendelighed, forudsigelighed og følelser.

Som i andre børnehaver har vi faste traditioner i løbet af året.

Når børnene har fødselsdag, fejrer vi det ved at samle børnene til fælles eftermiddagsmad med fødselsdagssang og en lille hjemmelavet gave.

I februar holder vi fastelavn med børnene.

Til påske holder vi en fælles påskefrokost for børnene samt finder påskeæg på legepladsen.

Når børnene har sidste dag i børnehaven, holder vi en afslutning.

I slutningen af august holder vi sommerfest med børnene, deres forældre, søskende og bedsteforældre.

I december holder vi en fælles julefrokost for børnene. Derudover holder vi en juletræsfest med børnene og deres forældre.

Én gang om foråret og én gang om efteråret holder vi en idrætsuge med fokus på bevægelse og fællesskab.

For at barnet trives, lærer og udvikler sig, er det nødvendigt med et godt og konstruktivt forældresamarbejde. Vi forventningsafstemmer fra det første møde og løbende med forældrene.

Der afholdes  forældremøder i børnehaven for at understøtte samarbejdet mellem forældre og børnehave med henblik på at skabe de bedst mulige forudsætninger for barnets trivsel og udvikling.

Oversigt over fastlagte møder:

  • Intromøde inden eller kort tid efter barnet starter.
  • 3 måneder efter barnets start afholdes forældresamtale, hvor barnets individuelle pædagogiske handleplan er dagsordensat.
  • En gang årligt afholdes der konference med deltagelse af forældre børnehave og eksterne samarbejdspartnere.
Øvrigt forældresamarbejde:
  • Daglig information via AULA
  • Telefonmøder
  • Forældresamtaler efter behov.